Warunków sprzedaży i rezerwacji biletów online za pośrednictwem strony internetowej Fundacji TKwadrat w Warszawie https://teatrkwadratonline.pl

 

1. Definicja pojęć

1.1      Bilet – bilet uprawniający do obejrzenia wybranego przez Klienta Spektaklu, zakupiony przez Klienta na podstawie Umowy lub zarezerwowany, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie posługujemy się pojęciem Biletu należy przez to rozumieć dowolną, wybraną przez Klienta liczbę Biletów, z zastrzeżeniem, że w ramach jednej transakcji (zakupu lub rezerwacji) nie może być większa niż dziesięć (10) Biletów na jeden Spektakl.

1.2      Klient - osoba fizyczna, w tym także Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku osób, które nie ukończyły  18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała zakupu lub rezerwacji Biletu.

1.3      Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Fundacją czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a polegającej na zakupie lub rezerwacji Biletów.

1.4      Regulamin - niniejszy regulamin.

1.5      Spektakl – przedstawienie teatralne, na które Bilety są sprzedawane przez Fundację, wskazane szczegółowo na Stronie.

1.6      Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem: http://www.teatrkwadratonline.pl

1.7      Fundacja– Fundacja TKwadrat z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 138 lok. 61, 00-004 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 0000528289, NIP 525-259-90-51, REGON 147489955.

1.8      Umowa – umowa sprzedaży Biletu zawarta pomiędzy Fundacją a Klientem poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, której warunki określone zostają mocą Regulaminu oraz w oparciu o warunki i informacje przedstawione Klientowi przez Fundację na Stronie.

1.9      Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

1.10   Zakup – poprawne wykonanie przez Klienta wszystkich czynności wskazanych w punktach 2.2.1 – 2.2.3 Regulaminu oraz przesłanie przez Fundację i otrzymanie przez Klienta potwierdzenia dokonania Zakupu, o którym mowa w punkcie 2.2.4 Regulaminu.

 

2. Zasady Zakupu oraz warunki realizacji zobowiązań stron

 

2.1      Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy oraz rezerwacji Biletów, w odniesieniu do Spektakli wystawianych przez Fundację online 

2.2      Klient uprawniony jest do dokonania zakupu Biletu poprzez:

2.2.1      złożenie oświadczenia woli o dokonaniu Zakupu poprzez kliknięcie ikonki „kup bilet”;

2.2.2      wypełnienie formularzy znajdujących się na Stronie, między innymi poprzez podanie danych osobowych Konsumenta / w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem konieczne jest podanie danych osobowych osoby reprezentującej Klienta dokonującej Zakupu;

2.2.3      uiszczenie przez Klienta zapłaty za zakupione Bilety przelewem bankowym online lub kartą płatniczą poprzez system płatności obsługiwany przez PayU S.A.;

2.2.4      otrzymanie przez Klienta potwierdzenia dokonania Zakupu i zawarcia Umowy na wskazany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy będzie obejmować wszystkie informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Ponieważ Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia, zgodnie z art. 38 punkt 12 Ustawy, Fundacja nie będzie pobierała od Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy. Brak otrzymania potwierdzenia może być spowodowany między innymi niepotwierdzeniem transakcji przez bank Klienta.

2.3      Warunkiem dokonania Zakupu jest wypełnienie przez Klienta wszystkich warunków wskazanych w punkcie 2.2.1 – 2.2.3 Regulaminu oraz otrzymanie przez niego potwierdzenia dokonania Zakupu, w terminie nie późniejszym niż przed rozpoczęciem Spektaklu.

2.4      Zapłata przez Klienta za Bilety musi zostać dokonana w ciągu trzydziestu (30) minut od chwili:

2.4.1      otrzymania przez Klienta potwierdzenia wyboru płatność przez system PayU, wysłanego na podany przez Klienta adres e-mail.

Niedokonanie zapłaty w czasie wskazanym w zdaniu poprzednim powoduje automatyczne anulowanie Zakupu.

2.5      Konsument uprawniony jest do porozumiewania się z Fundacją za pomocą:

2.5.1      e-maila wysyłanego na adres biuro@fundacjatkwadrat.pl;

2.5.2      listów wysyłanych na adres: Fundacja TKwadrat z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 138 lok. 61, 00-004 Warszawa;

2.5.3      telefonu : + 48 (22) 826 12 47 lub + 48 (22) 826 23 89.

2.5.4      fax: + 48 (22) 399-00-14.

2.6      Ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.7      Klient może sam dokonać wydrukowania Biletu na Spektakl online.

2.8      Na życzenie Klienta Fundacja wystawi fakturę VAT. Każdy zakup Biletu dokonany zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 2.2. Regulaminu potwierdzony zostanie tylko jedną fakturą. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta kilku faktur, należy dokonywać kilku oddzielnych transakcji zakupu Biletów. Poprzez odpowiednie oznaczenie informacji zawartej na Stronie Klient może również dokonać wyboru opcji umożliwiającej mu otrzymanie faktury za zakup Biletów, poprzez jej przesłanie na podany przez Klienta adres mailowy.

2.9      Podana na Stronie cena Biletu stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem. Klienci dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinni uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie umożliwia zakup Biletu.

2.10   Umowa wiąże strony od chwili dokonania Zakupu do chwili zakończenia Spektaklu.

2.11   Wypełniając formularze zawarte na Stronie Klient może (nie jest to wymóg konieczny dla realizacji Zakupu) wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących odFundacji, w szczególności o nowym repertuarze, premierach, ofertach promocyjnych i konkursach, zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.12   Konsument nie jest zobowiązany do złożenia żadnych kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

2.13   Fundacja nie jest stroną żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

  

3. Reklamacja i odstąpienie od Umowy

4.1      Fundacja jest zobowiązana do wystawienia Spektaklu bez wad. Fundacja ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Spektaklu w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.

4.2      W przypadku nieodbycia się Spektaklu z przyczyn leżących po stronie Fundacji:

4.2.1      Fundacja dokona zwrotu kwoty Zakupu na rachunek bankowy z którego zrealizowana została zapłata za Bilet, zgodnie z punktem 2.2.3 Regulaminu 

4.3    Klientowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji w każdym przypadku, w tym w przypadku nieodbycia się Spektaklu, w oparciu o następujące postanowienia:

4.3.1    reklamacje należy składać na adres : biuro@fundacjatkwadrat.pl;

4.3.2    Fundacja w terminie czternastu dni roboczych od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Klienta o zajętym stanowisku;

4.3.3    negatywne ustosunkowanie się Fundacji do zastrzeżeń Klienta wskazanych w reklamacji w żadnym zakresie nie ogranicza praw Klienta do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego;

4.3.4    Klient uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

4.4    Fundacja nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji związanych z Umową.

4.5    Z uwagi na fakt, iż Spektakl stanowi wydarzenie rozrywkowe i kulturalne, którego dzień określony został w Umowie lub (w przypadku rezerwacji) wskazany na Stronie, zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt 12 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują stosowne przepisy prawa.

5.2      Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5.3      W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji online, oferowanej przez Fundację TKwadrat z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 138 lok. 61, 00-004 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 0000528289, NIP 525-259-90-51, REGON 147489955

2.     DEFINICJE

Transmisja online – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Fundację TKwadrat z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 138 lok. 61, 00-004 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 0000528289, NIP 525-259-90-51, REGON 147489955 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”)

Usługodawca – Fundacja TKwadrat

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu Fundacji TKwadrat

Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia. 

Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Transmisji online, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem. 

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez Fundację TKwadrat, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Transmisji online.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.

Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Fundacji TKwadrat, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

3.     ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

1.     Do skorzystania z Transmisji online uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

2.     Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://teatrkwadratonline.pl

3.     W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://teatrkwadratonline.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu PayU. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu który dostępny jest na stronie https://teatrkwadratonline.pl

4.     Przed Zamówieniem Usługi , Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://teatrkwadratonline.pl

5.     Zamówienie Usługi  jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6.     Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia

7.     W czasie korzystania z Usługi mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Fundacji TKwadrat.

8.     Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego.

9.     Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

10.   Fundacja TKwadrat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

11.   Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

12.   Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

4.     PŁATNOŚĆ

1.     Płatność za Usługę dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.

2.     Fundacja TKwadrat nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.

3.     Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

5.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Usługa opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych.

2.     Regulamin dostępny jest na stronie https://teatrkwadratonline.pl oraz w siedzibie??? Fundacji TKwadrat w Warszawie, ul. Marszałkowska 138 lok. 61, 00-004 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 0000528289, NIP 525-259-90-51, REGON 147489955 

4.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2020 r.

6.     REKLAMACJA

1.     Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu PayU lub jego awarii

3.     Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Fundacji.

4.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia

5.     Reklamacje można składać pod adresem biuro@fundacjatkwadrat.pl

6.     W momencie uwzględnienia reklamacji, użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.